Informace o materiální správě a hospodaření farního obvodu v roce 2017

      Spravujeme 18 budov, z toho 12 kostelů. Pan Balat se stará o 51,5 ha lesa. K tomu máme okolo 62,7 hektarů zemědělské půdy a ostatní půdy 20,7 ha. Celkem tedy spravujeme 134,9 ha pozemků. V současnosti nám pomáhá jeden pracovník, který je zaměstnán přes úřad práce. V loňském roce jsme uskutečnili řadu oprav. Pracovalo se na kostele v Arnultovicích, kde se vykonávaly zednické, tesařské a pokrývačské práce. V Tisé se osadily nové dubové kostelní dveře. Probíhá tam také obnova kované mříže a kamenické práce na ostění a portále kostela. Poměrně velké práce proběhly také ve Skoroticích, kde se prolomila střecha jedné ze sakristií, a bylo potřeba udělat generální opravu. Byla též natřena sanktusová věžička, vyčištěny žlaby na kostele i na faře a provedeny další nezbytné opravy. V Chlumci rovněž proběhlo čištění žlabů a likvidace náletů na kostelní věži. Udržovací práce proběhly také v kostele v Lipové, kde jsme v předsíni položili novou dlažbu a chodník u kostela. Zbývá ještě dokončit uchycení hlavních dveří. Po podzimní vichřici jsme museli zabezpečit pokrývačské a klempířské práce na kostelích v Krásném Lese, v Chlumci, v Libouchci, Čermné, Arnultovicích, Lipové a na faře v Ústí. Ve Všebořicích jsme provedli nezbytné havarijní zajištění obvodové zdi u kostela. Ke konci roku byl všebořický kostel po souhlasu litoměřického biskupství předán pravoslavné církvi, která tam nalezne své zázemí. Jsme velmi rádi, že kostel bude i nadále sloužit bohoslužebným účelům a celá záležitost bude podporovat také ekumenické vztahy.
        V minulém roce byla zcela vyměněna doslouživší výměníková stanice v budově arciděkanství a kompletně upraveno topení v celé farní budově. Je to značná investice, která má však na mnoho let zajistit bezproblémové topení ve farní budově a snížit náklady na topení.
       I přes tyto statisícové výdaje očekáváme účetní výsledek hospodaření farnosti nejen vyrovnaný, ale spíše i v kladných číslech.
        Je to dáno např. i tím, že se nám v průběhu let postupně podařilo „zasmluvnit“ většinu pozemků a realizovat z nich příjmy. Na náročné opravy v Arnultovicích jsme zase získali příspěvek u Ministerstva kultury. Chtěl bych proto také poděkovat svým odborným poradcům, paní ing. Novotné za důležitou práci v kanceláři a při správě majetku, paní učetní Kasmanové a stavebnímu technikovi panu Remeňovi. Děkuji také za konzultace a povzbuzení členům Ekonomické rady farnosti. Bez jejich poctivé práce bychom neměli tak dobré výsledky.
        O ekonomice farnosti je podrobněji informována Ekonomická rada farnosti ve složení  paní Marie Burešová, pan Jiří Žižka, pan Václav Rón, ing. Petr Hlaváček a JUDr. Jan Hájek. Prakticky všechny smlouvy jsou schvalovány na biskupství, které má též podrobné informace o hospodaření každé farnosti.
        V tomto roce budeme nadále pokračovat ve stávajících formách a rozsahu pastorace. Navíc nás na jeden misijní týden přijdou povzbudit dominikáni. Budeme si také připomínat a připravovat slavnostní oslavy 700 let od vzniku naší farnosti.
         Co se oprav týče, rádi bychom opravili plášť kostelní věže a případně pokračovali v opravě hlavního portálu. Budou též pokračovat nezbytné opravy dalších našich objektů, abychom je udrželi pokud možno ve slušném stavu.
        Milí farníci, jak vidíte, náš farní obvod je kus živé církve, která se snaží rozvíjet pastorační činnosti, ale pro tyto četné aktivity také musí vytvářet materiální zázemí. Díky němu bylo možné finančně podpořit řadu aktivit i osob. Děkuji proto vám všem, kteří spolupracujete modlitbou, praktickou i finanční pomocí. Budeme v tomto roce nadále pokračovat s cílem, aby Boží království rostlo v nás i okolo nás.
                                                           P. Miroslav Šimáček, arciděkan

Štítky: