OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017

        Náš farní okruh se skládá z jedenácti farností, z nichž největší je Arciděkanství Ústí nad Labem s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a filiálním kostelem sv. Vojtěcha ve Vaňově.
        Pravidelné bohoslužby se mimo Ústí nad Labem konají dále ve Skoroticích, Chlumci, Tisé, Libouchci a v Arnultovicích. Jednou do roka byly mše svaté také v Lipové, Vaňově a Čermné u příležitosti jejich patrocinií. Tyto bohoslužby jsou příležitostí setkat se s místními lidmi, navštívit nemocné, případně ke kontaktu ohledně svátostí.
        Další činnosti: Docházíme do pěti domovů seniorů – čtyři v Ústí (na Bukově, v Doběticích, Sev. Terase a na Orlické ulici) a jeden v Chlumci. O prvních pátcích navštěvujeme staré a nemocné ve městě a často také v léčebně dlouhodobě nemocných v Ryjicích.
        Ve farnosti působí řada společenství a skupin. Biblická hodina vedená P. Jiřím Voleským, několik skupin vyučování náboženství. Dětem se věnují Marie Bukovanská, Hanka Křížková, Věra Gajdůšková a P. Jirka Smolek. V činnosti pokračuje skupinka farních skautů, které vede Tomáš Kafka, Jakub Šindelář a Monika Welinská.  Anička Hrnčířová pěstuje Misijní klubko dětí a pořádá pro ně občasné aktivity jako např. maškarní ples. P. Jiří se věnuje společenství mládeže a vysokoškoláků a vede též zkoušky dětského sboru, který nám pak krásně hraje a zpívá na dětské mši svaté. Jednou za měsíc se setkávají rodiny s dětmi v Centru pro rodinu Ovečka, kde nám prostory pronajímá oblastní charita. V oblastní charitě mívám také setkání s pracovníky charity, kde se seznamují se základy křesťanství, ze kterých charita vyrostla.
        Pro dospělé je nabídka Hovorů o víře, společenství Magnifikat vedené doc. Fialou a sekávání seniorů, které připravují paní Somolíková a Burešová. Schází se také skupina Fatimského apoštolátu Večeřadlo a skupina živého růžence. Dobře pracuje dobrovolná charita vedená paní Lídou Šimpachovou. Členky charity se věnují starým a nemocným lidem ve farnosti, pořádají Farní mls a pomáhají při řadě farních akci s jejich zajišťováním, včetně přípravy pohoštění (Silvestr, rekolekce na faře a různé další  aktivity farnosti). Dvakrát do roka pořádáme setkání konvertitů a také rekolekce v době postní a adventní.
        V roce 2017 vznikala skupina vedená Mgr. Marií Gottfriedovou, která má zájem o obnovu dosluhujících píšťalových varhan. Skupina uvažuje o založení spolku k tomuto účelu. Aby byl však v dohledné době zajištěn co možná nejekonomičtějším způsobem kvalitní a spolehlivý doprovod při liturgii i ostatních hudebních produkcích, probíhá nabídkové řízení na pořízení digitálních chrámových varhan.
        V prosinci byla zvolena nová farní rada, která začíná svou práci a seznamuje se s pastoračními aktivitami farnosti. Dosavadní jednání probíhají vždy v dělném a přátelském duchu.
        Na faře se setkávají lékaři a pedagogové. Krom toho ve farním domě nachází zázemí Živá paměť, Turistický klub Lokálka, včelaři, Kulturverband, a občas také společenství Slováků. Všem těmto organizacím a skupinám poskytujeme zázemí zdarma.
        Kněží konají katecheze při přípravě na křty a svatby, slouží při rozloučení při pohřbech, zajišťují liturgickou a svátostnou službu. Osobně připravuji pěknou skupinu biřmovanců k přijetí svátosti biřmování, P. Jiří se kromě farní služby věnuje také pastoraci mládeže v diecézi, P. Pavel se zase zaměřuje na službu nemocným a starým lidem a také často lidem v nouzi. Mým úkolem a odpovědností je potom tuto duchovní i materiální službu koordinovat a vést.
        Jsem proto vděčný za řadu spolupracovníků: pastoračních asistentů, účetní, stavebního technika, řadu dobrovolných pomocníků, kostelníků, varhaníků, zpěvaček žalmů a zvláště ministrantů. Rovněž velkou pomocí jsou dobrovolnice, které pomáhají s nejrůznějšími potřebnými pracemi ve farním domě. Desítky dobrovolníků také pomáhají při aktivitách, jako jsou: výstava betlémů, Noc kostelů, Dny evropského dědictví a farní ples.
                                                                P. Miroslav Šimáček, arciděkan

Štítky: